Salgs og leveringsbetingelser for Nejlund Stål Aps. Kaldet Danly

 

 • Købet omfatter følgende:

En opsætnings klar Stålcarport med en højde på underside rem på 2,0 m eller se skriftligt tilbud. Er tilbudet med beklædning skal man forvente at beklædning ankommer løst uden pakning og kan være let ridset på bagsiden. Er grunden med “fald til en side”, hvor der skal benyttes beklædning, er det kunden ansvar at oplyse hvor meget fald pr meter der er tale om, på alle sider. Materialer valg til Stålcarport er Danlys ret og kan kun ændres ved at kunden skriftligt anmoder om materiale valg. Disse skal være skriftligt afleveret til Danly, før tilbud gives.

 • Den aftalte købesum indfatter ikke:

Tilslutningsafgift, Udgifter til landinspektør, Gebyrer m.v. til opnåelse af byggetilladelse og attester, beregninger af vind og snelast, forbrug af el, vand, varme i opsætnings perioden.

 • Grundens beskaffenhed:

Køber er selv ansvarlig for at byggemodne på opsætnings stedet. De bærende pæle skal gå i en dybde på 90 cm, så de altid står i frostfri jord. Der skal være frie tilkørsel forhold således at en lastvogn med kran kan aflæsse på grunden. Er der ikke frie tilkørselforhold, aflæsses der så tæt på grunden som muligt. Det er herefter købers ansvar at få bragt carportdelene frem til monterings pladsen.

 • Købers ansvar:

Det er købers ansvar at alle godkendelser, såsom byggetilladelser til byggeri fra det offentlige er opnået. Det er købers ansvar at følge opsætnings vejledningen, således at konstruktionen ikke tager skade i forbindelse med opsætning.

Det er endvidere købers ansvar at rydde sne på taget, hvis mængden af sne overstiger 20-25 cm eller før tagpladerne begynder at blive presset ned af vægten fra sne. Skulle sne presse tagplader ned, så skal køber selv kontakte forsikringsselskab og melde sne tryk skade.

Køber skal efterspænde skruer og bolte ca 3 md efter opsætning, samt efter hård storm eller orkan. Køber skal endvidere efterse de nederste tagskruer efter hver orkan. Hvis skruerne er knækket skal de erstattes.

Køber skal i forbindelse med opførelsen af skur eller anden form for beklædning, sørge for, at grunden er med et konstant fast underlag, hvor PE beklædningen ikke bliver påvirket, hvis underlagt bevæger sig grundet, eksempelvis frost.

Det er købers ansvar at undersøge hvilken vindlast, kundens eget område er klassificeret til. Se nedenstående 4 kategorier.

Danly carport er som udgangspunkt altid leveret til kategori II.

Danlys beklædning på skur er som udgangspunkt altid leveret til kategori III. Bor du et sted hvor du er i tvivl, så HUSK at bede om ekstra stål i tilbuddet så beklædnings-længden bliver reduceret og styrken dermed forøges.

Beliggenheden kan være en af de fire terrænklasser, der er defineret i DS 410.
Hav/hede = Kategori I /Hav med brydende bølger, søer og fjorde med mindst 5 km frit stræk opstrøms og glat,
fladt landskab uden forhindringer.
Landbrugsland Kategori II / Landbrugsland med læhegn, spredte små landbrugsbygninger, huse eller træer.
Forstad, industri Kategori III  / Forstads eller industriområder, rækker af læhegn.
Cityområde Kategori IV / Byområde med tæt stående bygninger, hvis gennemsnitshøjde er større end 15 m.
Ved beregning af vindlasten på en carport eller skur skal man normalt tage hensyn til det “værste”
terræn af væsentlig udstrækning i carportens omegn (indtil 0,5-1,0 km væk). Ovenstående kategorier er en hjælp og ikke bindende. Dvs. Kunden kan godt bo i en Forstad og samtidig være i kategori II.
 •  Priser og leveringsbetingelser:

Alle priser er afleveret som tilbud på særskilt bilag. Leveringstid bekræftes efter ordre.

Ordren og priser er først aktuelle, når kunden modtager en skriftlig ordrebekræftelse, fra Danly. Danly kan på et hvert tænkeligt tidspunkt trække sit tilbud tilbage eller fremsende et nyt inden afsendelsen af Ordrebekræftelsen.

 • Betalingsbetingelser:

Der betales 100% af købesummen incl moms, ved varelevering. Falder betaling ikke til tiden, har sælger tilladelse til at afhente alle produkter på købers adresse. Sælger har herefter retten til at fremsende faktura på alt kørsel, broafgift, arbejdstid i kørsel frem og retur, samt lager tid.

Alle produkter fra Nejlund Stål Aps, tilhører Nejlund Stål Aps også kaldet Danly, indtil den sidste krone på faktura er betalt til en konto, anvist af Danly. Produkternes fysiske placering er underordnet i dette sammenhæng. Kun den fulde betaling kan overdrage ejerskabet af produkterne til køber.

 • Forsinkelse:
 • Forsinkelse fra Sælgers side giver ikke køber ret til at annullerer ordren. Ej heller at påberåbe sig erstatning.
 • Mangler:

I tilfælde af mangler er sælger berettiget til at afhjælpe mangler. Ændringer af den kosmetisk overflade på anvendt galvanisering, aluminium og polycarbonat er ikke en mangel, der kan påberåbes afhjulpet.  Forskellige galvaniserings farver er ikke en mangel. Ej heller kan alger på eller i polycarbonate pladerne fører til en mangel, som skal afhjælpes af Danly. Rustfri skruer får overfladerust og er ikke en mangel. Rustfri skruer er af en hård legering og kan knække i storm/orkan. En knækket skrue er ikke en mangel. Det er altid Danly der designer konstruktionerne. Kunde henvisninger til foto eller andet, er ikke en mangel der kan fører til ændring eller erstatning. Ønsker kunden et produkt præcis efter tegning, så er det kundens ansvar, at leverer tegning før der regnes tilbud.

 • Værneting:

Alle tvistigheder mellem parterne skal afgøres efter dansk ret, af retten i Århus eller Vestre Landsret, afhængig af sags genstandens værdi, medmindre parterne skriftligt aftaler andet.

 • EN1090: Carporte er underlagt “småhus reglementet” Se: http://bygningsreglementet.dk/brs98_11_id414/0/42

Carporte er bærende konstruktioner, uanset at der for mindre konstruktioner ikke er krav om indsendelse af statisk dokumentation til byggesagsbehandling hos kommunen. I bygningsreglementet, BR10, kapitel 4.2 stk. 7 angives: Garager, carporte, overdækkede terrasser, udhuse, drivhuse og lignende bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et areal på højst 50 m² kan udføres, uden at styrke og stabilitet er eftervist ved beregning. Som vejledning hertil angives: Bygningerne er stadig omfattet af kapitel 4.1. I kapitel 4.1 angives bl.a. (i stk. 2): Bygningskonstruktioner skal dimensioneres, så de kan modstå de normalt forekommende statiske og dynamiske påvirkninger.

 • Montage:         

Ønsker kunden, at en lokal montør står for opførelsen, ændre det ikke ved, at kunden selv er ansvarlig for, at opsætnings vejledning bliver fulgt.

 

Med venlig hilsen

Danly.

En del af Nejlund Stål Aps.